æÑÔÉ Úãá Úä:
Islamic Marketing & Branding: Grow your business
ÇáÌãÚÉ 11 ãÇíæ 2012 – ÇáÓÇÚÉ 9 ÕÈÇÍÇ ÍÊì 6 ÚÕÑÇ (íæã æÇÍÏ)- ÔÇãáÉ ÛÐÇÁ
ÈÝäÏÞ ÇáÝæÑ ÓíÒæäÒ ÈÇáÅÓßäÏÑíÉ

æÑÏ Åáì áÌäÉ ÇáÊÚáíã æÊäãíÉ ÇáãæÇÑÏ ÇáÈÔÑíÉ ÏÚæÉ ááÅÚáÇä Úä æÑÔÉ Úãá ãä
(IIMA) International Islamic Marketing Association- UK ÈÇáÊÚÇæä ãÚ
(AMA) Association of Management Advisors
íÞÏãåÇ ÇáÚÏíÏ ãä ÇáãÍÇÖÑíä æåã
-Dr.Walid Ghannouchi – Managing Director of Efficept , consulting- Tunisia.
-Mrs. Omnia kelig CFA, Managing Director, Financial Investments.
– Mr.Wael El-Gebeliy – Region Manager, CIB.
-Mr. Hussam Mourou- Executive Creative Director, BBDO worldwide
-Mr. Gaweed El Nakkeb –Cooperate Trainer, Dale Camegei
-Mr.Mohamed ElHamamy- Broad member of Gems Academy of Alexandria
– Dr.Dalia Farrag – Managing Director, association of management advisors ( AMA)

? ÊåÏÝ æÑÔÉ Åáì :ÒíÇÏÉ ÊæÚíÉ æÝåã ÃÓÇÓíÇÊ ÇáÚãá ÇáãÕÑÝí ÇáÅÓáÇãí ãÞÇÑäÉ ãÚ ÇáãÕÇÑÝ ÇáÊÞáíÏíÉ æãÚÑÝÉ ÏæÑ ÇáÅÓáÇã Ýí ãÌÇá ÇáÇÓÊËãÇÑ ÇáãÕÑÝí æÇáãÄÓÓÇÊ ÇáãÇáíÉ ÈÌÇäÈ ØÑÍ ÝßÑÉ ÚÇãÉ Úä ÃÓÇÓíÇÊ ÇáÊÓæíÞ ÇáÅÓáÇãíÉ.
? ÇáÝÆÉ ÇáãÓÊåÏÝÉ : ÇáÅÏÇÑÉ ÇáÚáíÇ æÇáæÓØì .

Leave a Reply